Stadgar

STADGAR för Sågtäktens Bygdegårdsförening, antagna på föreningens årsmöte 20090210, ändrade vid extra årsmöte 20091118 och ordinarie årsmöte 20100215 (tillägg till §4).

§ 1 NAMN
Föreningens namn är Sågtäktens Bygdegårdsförening.

§2 ÄNDAMÅL
Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värdegrund.
De etiska synpunkter vilka är föreskrivna i gåvobrevet av den 3 november 1973, för lokalens framtida användning, ska beaktas.
Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.
För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§3 HEMVIST
Föreningens skall ha sin hemvist i
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län.

§ 4 INTRÄDE
Samtliga som bygga och bo, är född i eller på annat sätt har anknytning till Sågtäkten kan äga medlemskap i föreningen. Envar som så önskar kan begära utträde ur föreningen.

Önskemål om medlemskap kan ställas till Sågtäktens Bygdegårdsförenings styrelse av person som har ett genuint intresse för föreningen och dess fastighet. Styrelsen har rätt att bevilja eller avslå en sådan ansökan.

§ 5 AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP
Medlem är den som betalar avgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet. Rösträtt har således den som betalar medlemsavgift.

§ 6 UTESLUTNING
Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller årsmötet utesluta medlemmen ur föreningen.
Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till årsmötets prövning.

§ 7 ORGAN
Föreningens organ
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Revisorer

§ 8 ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte hålls årligen senast den 15 februari.
Vid årsmötet har varje betalande medlem en röst.
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.
Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.

§ 9.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande och sekreterare
2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
3. Fastställande av föredragningslistan
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av kallelse
6. Föregående årsmötesprotokoll läses upp. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Nöjeskommitténs och hustomtarnas rapporter.
11. Val av ordförande i föreningen (på två år)
12. Val av övriga styrelseledamöter. Samma år som ordförande väljs sekreterare, År 2 väljs kassör och 2 ledamöter.
13. Val av 2 revisorer och suppleant. Väljs på 1 år.
14. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
15. Val av ombud till nöjeskommittén på 2 år samt till ordinarie och vice hustomte på 1 år..
16. Val av valberedning på 1 år (2 personer).
17. Beslut om nästkommande års medlemsavgift
18. Vid årsmötet väckta frågor.

§ 10.
Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.
På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

§ 11 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Kallelse skall ske genom anslag på Sågtäktens anslagstavlor samt på Bygdegårdens hemsida senast 14 dagar före årsmöte.

§ 12 STYRELSE
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 5 ledamöter.

§ 13
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden begär sammanträde.

§ 14.
Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 15.
Styrelsen skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.
Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

§ 16 TECKNINGSRÄTT
Ordföranden och kassören i förening är föreningens firmatecknare.

§ 17 RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.
Styrelsen skall senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 18 REVISORER
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer. För revisorerna skall utses suppleant Revisorer och suppleant för dessa utses för ett år.
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.

§ 19 ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION
Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst en skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall för att vara gällande på den senare årsmötet ha biträtts av minst 2/3 av röstberättigade medlemmar.

§ 20 UPPLÖSNING
Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla Svenska Kyrkan enligt gåvobrevet från Missionsförbundet daterat den 3 november 1973. för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits på

1) halvårsmöte den 11 september 2008 samt

2) på årsmöte den 10 februari 2009