Årsmötesprotokoll 2013

Protokoll från Sågtäktens Bygdegårdsförenings Årsmöte 2013-02-12

Närvarande: Britt-Inger Ljungberg Willing, Torgny Ljungberg, Thomas Öberg, Åsa Jonsson, Börs Kerstin Gernes, Karljohan Öberg, Inger Andersson, Lisa Wallström, Rose-Marie Pihl, Ingrid Rudh, Britt-Marie Olofsson, Christer Söderberg, Mona Kanzler, Kent Sandberg, Ben Schmitz, Torbjörn Pihl, Sturla Einarsson, Christer Engman, Jan-Åke Olofsson och Kerstin Bergroth

1. Jan-Åke Olofsson öppnade årsmötet och överlämnade blommor till Börs Kerstin Gernes som i och med årsmötet lämnar uppdraget i Nöjeskommittén.

2. Jan-Åke Olofsson och Kerstin Bergroth valdes till ordförande respektive sekreterare för årsmötet.

3. Britt-Inger Ljungberg och Christer Engman valdes att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll.

4. Föredragningslistan fastställdes.

5. Röstlängden fastställdes.

6. Kallelse till mötet godkändes av mötesdeltagarna.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 lästes upp av Jan-Åke Olofsson. Rapport från hustomtarna inflikades i årsberättelsen.

8. Styrelsens ekonomiska berättelse för 2012 lästes upp av Sturla Einarsson, då kassör Håkan Rudh var förhindrad att närvara. Ett budgetförslag lades också fram.

9. Sturla Einarsson läste upp revisorernas berättelse.

10. Balansräkning och disposition av årets resultat fastställdes och godkändes.

11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12. Rose-Marie Pihl rapporterade om Nöjeskommitténs omfattande verksamhet under 2012.

13. Val:

a) Håkan Rudh valdes till kassör på 2 år.

b) Torbjörn Pihl och Thomas Öberg valdes till styrelseledamöter på 2 år vardera.

c) Elsie Bäcklund Sandberg och Christer Söderberg valdes till nöjeskommittén på 2 år vardera.

d) Thomas Öberg och Karljohan Öberg valdes till hustomte respektive vice hustomte på 1 år vardera.

e) Sturla Einarsson och Torgny Ljungberg valdes till revisorer på 1 år vardera.

f) Christer Engman valdes till revisorssuppleant på 1 år.

g) Kent Sandberg och Christer Engman valdes till valberedning på 1 år vardera.

14. Mötet beslutade att behålla nuvarande årsavgifter för föreningens medlemmar.

15. Vid årsmötet väckta frågor:

a) Ska vi uppmärksamma att föreningen i år fyller 40 år?

Frågan diskuterades och mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att anordna en fest under hösten 2013.

b) Kan en filmkommitté bildas inom föreningen?

Då intresset bland årsmötets deltagare var svagt, beslutades att styrelsen fortsätter att arbeta med frågan.

17. Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Efter avslutat årsmöte visades dokumentärfilmen ”Stocka Sågverk” under tiden som kaffe och smörgås inmundigades.

Vid protokollet:

Kerstin Bergroth, mötessekreterare

Justeras:

Jan-Åke Olofsson, mötesordförande

Britt-Inger Ljungberg Willing Christer Engman