Årsmötesprotokoll 2011

Protokoll från Sågtäktens Bygdegårdsförenings Årsmöte 2011-02-09

Närvarande: Thomas Öberg, Karljohan Öberg, Lisa Wallström, Kent Sandberg, Christer Engman, Ulf Olsson, Inger Andersson, Torbjörn Pihl, Ben Schmitz, Karin Olsson, Rose-Marie Pihl, Åsa Jonsson, Elsie Bäcklund Sandberg, Mona Kanzler och Kerstin Bergroth.

1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2. Mona Kanzler och Kerstin Bergroth valdes till ordförande respektive sekreterare för kvällens möte.

3. Karin Olsson och Kent Sandberg valdes att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll.

4. Föredragningslistan fastställdes.

5. Röstlängden fastställdes.

6. Kallelse till mötet godkändes av mötesdeltagarna.

7. Årsmötesprotokoll från 2010 lästes upp.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för andra halvåret 2010, som redan lästs av mötesdeltagarna, kommenterades av Mona Kanzler.

9. Styrelsens ekonomiska berättelse för 2010 lästes upp och kommenterades av Mona Kanzler.

10. Karin Olsson läste upp revisorernas berättelse.

11. Balansräkning fastställdes och disposition av årets resultat godkändes.

12. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

13. Rapporter:

a) Elsie Bäcklund Sandberg rapporterade om nöjeskommitténs rikliga utbud under 2010.

b) Hustomtarna rapporterade om många åtgärder, t ex nytt städskåp, nyckelskåp, inköp av dammsugare, omfattande arbete med ved.

14. Val:

a) Håkan Rudh valdes till kassör på 2 år.

b) Torbjörn Pihl och Thomas Öberg valdes till styrelseledamöter på 2 år vardera

c) Sturla Einarsson och Torgny Ljungberg valdes till revisorer på 1 år vardera.

d) Christer Engman valdes till revisors suppleant på 1 år.

e) Elsie Bäcklund Sandberg, Jan-Åke Olofsson och Börs Kerstin Gernes valdes till nöjeskommittén på 2 år vardera

d) Thomas Öberg och Karljohan Öberg valdes till hustomte respektive vice hustomte på 1 år vardera.

e) Sturla Einarsson och Kent Sandberg valdes till valberedning på 1 år vardera.

15. Mötet beslutade att behålla nuvarande årsavgifter för föreningens medlemmar, dvs 500 kr per hushåll eller 250 kr per person.

16. Övriga frågor:

a) Ulf Olsson ville tacka de bybor som varit till stöd, både praktiskt och på annat sätt, under en besvärlig sjukdomsperiod.

b) Mötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på uthyrningspriser för bagarstugan. Priset bör differentieras beroende på om hyresgästen har egen ved, om bakning sker när stugan redan är uppvärmd etc.

c) Eftersom Lysföreningens tillgångar administreras av Bygdegårdsföreningen, togs även frågan om avgift för nattbelysning upp på årsmötet. Styrelsen föreslog att ingen avgift tas ut för 2011, vilket godtogs av årsmötet.

d) Vårens städdag på Bygdegården fastställdes till onsdagen den 25 maj.

17. Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Bergroth, mötessekreterare

Justeras:

Mona Kanzler, mötesordförande
Karin Olsson Kent Sandberg