Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll fört vid Sågtäktens Bygdegårdsförenings årsmöte 2016-02-23

Antal närvarande: 17 medlemmar

1. Mötets öppnande

Ordförande Rose-Marie Pihl hälsar varmt välkomna till årsmötet och förklarar mötet för öppnat.

2. Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslutar att utse Rose-Marie Pihl till ordförande samt Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare

3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

Årsmötet beslutar att utse Inger Andersson och Mona Kanzler att jämte ordförande justera protokollet.

4. Fastställande av föredragningslistan

Årsmötet beslutar att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

5. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden, vilket innebär 17 röstberättigade.

6. Godkännande av kallelse

Årsmötet beslutar att godkänna gjord kallelse till årsmötet.

7. Föregående årsmötesprotokoll läses upp.

Årsmötet beslutar att med godkännande lägga föregående årsmötes protokoll till handlingarna.

8. Verksamhetsberättelse

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015.

Årsmötet beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Ekonomiska berättelsen över det senaste året

Kassör Håkan Rudh ger både en muntlig och skriftlig information över den ekonomiska berättelsen.

Årsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen.

10. Revisorernas berättelse.

Torgny Ljungberg redovisar revisorernas berättelse

Årsmötet beslutar att godkänna revisorernas berättelse.

11. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

Årsmötet beslutar att fastställa balansräkningen samt disposition av årets resultat.

12. Budget för 2016

Kassören redovisar muntligt och skriftligt förslag på budget för verksamhetsåret 2016. Vidare kommenterar Håkan, att styrelsen diskuterar behovet av att göra något åt golvet i stora salen, därav är pengar avsatt på kontot för reparationer.

Årsmötet beslutar att ställa sig bakom redovisat budgetförslag för 2016.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för året 2015.

14. Rapporter

1. Från Nöjeskommittén Elsie Bäcklund Sandberg redovisar Nöjeskommitténs aktiviteter under 2015.

I samband med denna rapport, informerar Elsie om den positiva skrivning av Jörgen Bengtsson om Sågtäkten och Bygdegårdens verksamhet som finns på nätet.

2.Från Hustomtarna Tomas Öberg redovisar hustomtarnas arbete, som också finns redovisat i Verksamhetsberättelsen.

3.Från Utvecklingsgruppen Christer Engman redovisar gruppens arbete och inleder med en bakgrund till bildande av Utvecklingsgruppen och det arbete som har gjorts. Det som nu är aktuellt är, skrivelse till Trafikverket avseende kravet om att få en belyst cykel- och gångväg från Sågtäkten till Strömsbruk. Svaret från Trafikverket föranleder gruppen att lämna in en ny skrivelse, där vi vidhåller det berättigade kravet, men att vi i nuläget kan acceptera att en gångväg inte är belyst.

Utvecklingsgruppen återkommer.

Vidare informeras om att Nordanstigs kommun har inbjudit till ett samtal kring – ”Tänk om framtidens boende”. Utvecklingsgruppen kommer att delta vid träffen, utifrån det som framförts när det gällde Vision 2020.

Årsmötet beslutar att godkänna rapporterna.

Valberedningen redovisar sina förslag till respektive uppdrag.

15. Val av ordförande i föreningen 2 år

Valberedningen informerar om att Rose-Marie Pihl meddelat, att hon inte står till förfogande till omval som ordförande eller till Nöjeskommittén.

Valberedningens förslag till ny ordförande är Sturla Einarsson.

Årsmötet beslutar att utse Sturla Einarsson till ordförande för en tid av 2 år(nyval).

16. Val av sekreterare 1 år ( 2 år)

Årsmötet beslutar att utse Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare för en tid av 1 år. (omval)

17. Val av kassör 2 år

Årsmötet beslutar att utse Håkan Rudh till kassör för en tid av 2 år.( omval)

18. Val av 1 ledamot 1 år

Årsmötet beslutar att utse Thomas Öberg för en tid av 1 år.( omval)

19. Val av revisorer 1 år

a) 2 Ordinarie

Årsmötet beslutar att utse Christer Engman, (nyval) samt Torgny Ljungberg (omval) till

revisorer för en tid av 1 år.

b) Val av revisorssuppleant. 1 år.

Årsmötet beslutar att utse Britt-Inger Ljungberg Willing till revisorssuppleant för en tid av 1 år. (nyval)

22. Val av

a) ordinarie hustomte 1 år.

Årsmötet beslutar att utse Tomas Öberg till hustomte för en tid av 1 år. (omval)

b) Val av vice hustomte 1 år.

Årsmötet beslutar att utse Kent Sandberg till vice hustomte. ( nyval)

23. Val av 2 ledamöter till nöjeskommittén 2 år

Årsmötet beslutar att utse Ingrid Rudh (omval) samt Lena Liljedal (nyval) till

Nöjeskommittén för en tid av 2 år.

24. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma

Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ledamöter till stämman.

25. Val av valberedning på 1 år (2 personer).

Årsmötet beslutar att utse Inger Andersson och Kent Sandberg som valberedning.

26. Beslut om nästkommande års medlemsavgift

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften blir oförändrad för verksamhetsåret 2016.

27. Vid årsmötet väckta frågor att överlämna till styrelsen.

Det finns för dagen inga aktuella frågor att överlämna till styrelsen.

28. Avslutning

Årsmötets ordförande Rose-Marie Pihl framför ett Varmt Tack för den tid som hon varit ordförande i föreningen.

Styrelsen och Årsmötet framför ett Varmt Tack till Rose-Marie för hennes tid som ordförande och som ledamot i Nöjeskommittén och överlämnar en vacker blomsterskål. Vice Hustomte Karl-Johan Öberg avtackades Varmt för hans mångåriga arbete i Bygdegårdsföreningen och fick ta emot blommor och choklad.

Elsie informerade om att Christer Söderberg, ledamot i Nöjeskommittén och som meddelat att han vill lämna sitt uppdrag, tyvärr inte kunde närvara på årsmötet, men Christer har fått blommor och ett Varmt Tack av styrelsen och Nöjeskommittén.

Då inget mer fanns att behandla, framför Ordförande Rose-Marie Pihl, ett Varmt Tack till årsmötet och förklarar detsamma för avslutat.

Vid protokollet Justeras:

Elsie Bäcklund Sandberg Rose-Marie Pihl

Ordförande

Justeras:

Inger Andersson Mona Kanzler