Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll från Sågtäktens Bygdegårdsförenings årsmöte 2015-02-24

Antal närvarande: 14 medlemmar

1. Mötets öppnande

Ordförande Rose-Marie Pihl hälsar varmt välkomna till årsmötet och förklarar mötet för öppnat.

2. Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslutar

att utse Rose-Marie Pihl till ordförande samt Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare

3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

Årsmötet beslutar

att utse Inger Andersson och Mona Kanzler att jämte ordförande justera protokollet.

4. Fastställande av föredragningslistan

Årsmötet beslutar

att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

5. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutar

att fastställa röstlängden, vilket innebär 14 röstberättigade.

6. Godkännande av kallelse

Årsmötet beslutar

att godkänna gjord kallelse till årsmötet.

7. Föregående årsmötesprotokoll läses upp.

Årsmötet beslutar

att med godkännande lägga föregående årsmötets protokollet till handlingarna.

8. Verksamhetsberättelse

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2014.

Årsmötet beslutar

att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Ekonomiska berättelsen över det senaste året

Kassör Håkan Rudh ger både en muntlig och skriftlig information över den

ekonomiska berättelsen.

Årsmötet beslutar

att godkänna den ekonomiska berättelsen.

10. Revisorernas berättelse.

Torgny Ljungberg redovisar revisorernas berättelse

Årsmötet beslutar

att godkänna revisorernas berättelse.

11. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

Årsmötet beslutar

att fastställa balansräkningen samt disposition av årets resultat.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutar

att ge styrelsen ansvarsfrihet för året 2014.

13. Budget för 2015

Kassören redovisar skriftligt förslag på budget för verksamhetsåret 2015.

Årsmötet beslutar

att ställa sig bakom redovisat budgetförslag

14. Nöjeskommitténs och hustomtarnas rapporter.

Elsie Bäcklund Sandberg redovisar Nöjeskommitténs aktiviteter under 2014.

Tomas Öberg redovisar hustomtarnas arbete.

Årsmötet beslutar

att godkänna rapporterna.

Årsmötet uttryckte sin tillfredställelse över hur fin vedboden har blivit, samt över Nöjeskommitténs arbete.

Valberedning redovisar sina förslag till respektive uppdrag.

15. Val av ordförande i föreningen 1 år (2 år)

Årsmötet beslutar

att utse Rose-Marie Pihl till ordförande för en tid av 1 år.

16. Val av sekreterare 1 år (2 år)

Årsmötet beslutar

att utse Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare för en tid av 1 år.

17. Val av kassör 2 år

Årsmötet beslutar

att utse Håkan Rudh till kassör för en tid av 2 år.

18. Val av 1 ledamot 2 år

Årsmötet beslutar

att utse Torbjörn Pihl för en tid av 2 år.

19. Val av 2 ledamöter till nöjeskommittén 2 år

Årsmötet beslutar

att utse Elsie Bäcklund Sandberg samt Christer Söderberg till

Nöjeskommittén för en tid av 2 år.

20. Val av 2 revisorer 1 år

Årsmötet beslutar

att Sturla Einarsson samt Torgny Ljungberg till

revisorer för en tid av 1 år.

21. Val av revisorssuppleant. 1 år.

Årsmötet beslutar

att utse Christer Engman till revisorssuppleant för en tid av 1 år.

22. Val av ordinarie hustomte 1 år.

Årsmötet beslutar

att utse Tomas Öberg till hustomte för en tid av 1 år.

23. Val av vice hustomte 1 år.

Årsmötet beslutar

att utse KarlJohan Öberg till vice hustomte.

24. Val av valberedning på 1 år (2 personer).

Årsmötet beslutar

att utse Inger Andersson och Kent Sandberg som valberedning.

25. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma

Årsmötet beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att utse ledamöter till stämman.

26. Beslut om nästkommande års medlemsavgift

Årsmötet beslutar

att medlemsavgiften blir oförändrad för verksamhetsåret 2015.

27. Vid årsmötet väckta frågor att överlämna till styrelsen

Årsmötet diskuterade vid den ekonomiska berättelsen det faktum, att kostnaderna för vattenförbrukning är helt orimliga. Christer E. lägger förslag om att ett försök bör göras, till ett samtal om situationen tillsammans med övriga föreningar, med målsättning att få kommunen att påverka Mitt Sverige Vatten, till en annan kostnadsbild för föreningarna.

Årsmötet beslutar

att överlämna förslaget till styrelsen för vidare behandling.

28. Aktuell information

Utifrån rekommendation av Bygdegårdarnas Riksförbund, så ska en kontaktperson för fastighetsfrågor utses. Styrelsen har beslutat att utse Tomas Öberg till uppdraget.

29. Avslutning

Då inget mer fanns att behandla, framför Ordförande Rose-Marie Pihl, ett varmt tack till årsmötet och förklarar detsamma för avslutat.

Vid protokollet Justeras:

Elsie Bäcklund Sandberg Rose-Marie Pihl

Ordförande

Justeras:

Inger Andersson Mona Kanzler