Årsmötesprotokoll 2014

Protokoll från Sågtäktens Bygdegårdsförenings Årsmöte 2014-02-06

Närvarande: Elsie Bäcklund Sandberg, Ben Schmitz, Kent Sandberg, Britt-Marie Olofsson, Håkan Rudh, Mona Kanzler, Börs Kerstin Gernes, Inger Andersson, Ingrid Rudh, Lisa Wallström, Christer Engman, Sturla Einarsson, Åsa Jonsson, Christer Söderberg, Rose-Marie Pihl, Torbjörn Pihl, Thomas Öberg och Kerstin Bergroth

1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2. Torbjörn Pihl och Kerstin Bergroth valdes till ordförande respektive sekreterare för årsmötet.

3. Sturla Einarsson och Christer Engman valdes att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll.

4. Föredragningslistan fastställdes i och med att fråga om budget för 2014 lades till under punkt 21.

5. Röstlängden fastställdes.

6. Kallelse till mötet godkändes av mötesdeltagarna.

7. Föregående årsmötesprotokoll lästes upp.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 lästes upp.

9. Styrelsens ekonomiska berättelse över det senaste året lästes upp och kommenterades av Håkan Rudh.

10. Sturla Einarsson läste upp revisorernas berättelse och underströk Nöjeskommitténs betydelse för föreningens goda ekonomiska tillstånd.

11. Balansräkning och disposition av årets resultat fastställdes och godkändes.

12. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

13. Rapporter:

a) Elsie Bäcklund Sandberg lämnade en skriftlig sammanställning över Nöjeskommitténs omfattande verksamhet under 2013.

b) Hustomtarna hade inget att tillägga till den redan upplästa verksamhetsberättelsen från styrelsen.

14. Då det varit svårigheter med att finna personer som är villiga att åtaga sig ordförande- och sekreteraruppdragen för 2 år, bad valberedningen om mötets godkännande att lösa den uppkomna situationen för närmaste året. Efter bifall valdes Rose-Marie Pihl till ordförande på 1 år.

15. Elsie Bäcklund Sandberg valdes till sekreterare på 1 år.

16. Rose-Marie Pihl och Ingrid Rudh valdes till nöjeskommittén på 2 år vardera.

17. Sturla Einarsson och Torgny Ljungberg valdes till revisorer på 1 år vardera. Till revisorssuppleant 1 år valdes Christer Engman.

18. Thomas Öberg och Karljohan Öberg valdes till hustomte respektive vice hustomte på 1 år vardera.

19. Christer Engman och Kent Sandberg valdes till valberedning på 1 år vardera.

20. Mötet beslutade att behålla nuvarande årsavgifter för föreningens medlemmar, dvs 500 kr per hushåll eller 250 kr per person.

21. Ett budgetförslag för 2014 presenterades och bifölls.

22. Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Efter avslutat årsmöte avtackades avgående sekreterare med en vacker blomsterbukett. Därefter visades dokumentärfilmerna ”Det gamla bruket” och ”Delsbostintan berättar” i samband med att kaffe och smörgås serverades.