Årsmötesprotokoll 2012

Protokoll från Sågtäktens Bygdegårdsförenings Årsmöte 2012-01-26

Närvarande: Elsie Bäcklund Sandberg, Gunn Olsson, Ben Schmitz, Kent Sandberg, Jan-Åke Olofsson, Håkan Rudh, Mona Kanzler, Börs Kerstin Gernes, Inger Andersson, Ingrid Rudh, Karljohan Öberg, Lisa Wallström, Christer Engman, Sturla Einarsson, Britt-Marie Olofsson, Åsa Jonsson, Rose-Marie Pihl, Torbjörn Pihl, Thomas Öberg och Kerstin Bergroth

1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

2. Mona Kanzler och Kerstin Bergroth valdes till ordförande respektive sekreterare för årsmötet.

3. Sturla Einarsson och Kent Sandberg valdes att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll.

4. Föredragningslistan fastställdes.

5. Röstlängden fastställdes.

6. Kallelse till mötet godkändes av mötesdeltagarna.

7. Årsmötesprotokoll från 2011 lästes upp.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för andra halvåret 2011 lästes upp och kommenterades av Mona Kanzler. Rapport av verksamheten för första halvåret har tidigare delats ut till medlemmarna.

9. Styrelsens ekonomiska berättelse för 2011 lästes upp och kommenterades av Håkan Rudh. Ett budgetförslag för 2012 diskuterades och godkändes efter justering.

10. Sturla Einarsson läste upp revisorernas berättelse.

11. Balansräkning och disposition av årets resultat fastställdes och godkändes.

12. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

13. Rapporter:

a) Elsie Bäcklund Sandberg lämnade en skriftlig sammanställning över Nöjeskommitténs omfattande verksamhet under 2011.

b) Hustomtarna rapporterade om många åtgärder, bl. a. nytt tak över biblioteket, målning, flyttning av scenvägg, skåp till filmduk och scanner.

14. Jan-Åke Olofsson valdes till ordförande på 2 år.

15. Kerstin Bergroth valdes till sekreterare på 2 år.

16. Rose-Marie Pihl och Ingrid Rudh valdes till nöjeskommittén på 2 år vardera.

17. Sturla Einarsson och Torgny Ljungberg valdes till revisorer på 1 år vardera. Till revisorssuppleant 1 år valdes Christer Engman.

18. Thomas Öberg och Karljohan Öberg valdes till hustomte respektive vice hustomte på 1 år vardera.

19. Kent Sandberg och Sturla Einarsson valdes till valberedning på 1 år vardera.

20. Mötet beslutade att behålla nuvarande årsavgifter för föreningens medlemmar, dvs 500 kr per hushåll eller 250 kr per person.

21. Ett förslag till avgifter vid uthyrning presenterades. Nytt i förslaget gällde avgift vid uthyrning för en kväll (max 4 timmar), för medlemmar respektive icke-medlemmar. Förslaget godkändes av mötesdeltagarna.

22. Övrigt:

a) Önskemål framfördes om en ny dammsugare till bagarstugan.

b) Information gavs om kommande fem filmkvällar.

c) Intresseförfrågan till mötesdeltagarna om bokcirkel under våren.

23. Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Bergroth, mötessekreterare

Justeras:

Mona Kanzler, mötesordförande

Sturla Einarsson Kent Sandberg