Årsmötesprotokoll 2021

Protokoll fört vid Årsmöte för Sågtäktens Bygdegårdsförening den 16 mars 2021 kl. 17.00-20.00

Dagordning för årsmötet
Årsmötet 2021 genomfördes på ett annorlunda sätt, utifrån den pandemi som råder. Vi har att rätta oss och förhålla oss, till de anvisningar som finns.
På varje anvisad plats, coronasäkert i lokalen fanns handlingar som var aktuella för årsmötet. Vidare fanns information över, hur årsmötet skulle genomföras. Denna information, framkom också i den kallelse som gått ut till samtliga, samt varit uppsatta på anslagstavlorna samt finns på Bygdegårdsföreningens hemsida, www.sagtakten.se

1, Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och sekreterare

Medlemmarna hälsades välkomna av de närvarande styrelseledamöterna, som deltog under mötet utifrån schemalagd tid.

3. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

Årsmötet beslutade
att utse Christer Engman och Kent Sandberg att justera protokollet.

4. Fastställande av dagordning för mötet

Årsmötet beslutade
att godkänna dagordningen.

5. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden.

6. Godkännande av kallelse

Årsmötet beslutade
att godkänna kallelsen.

7. Föregående årsmötesprotokoll

Föregående årsmötesprotokoll fanns för genomläsning i lokalen.

Årsmötet beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.

8- Styrelsens verksamhetsberättelse 2020

Årsmötet beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.

9. Ekonomisk berättelse 2020

Årsmötet beslutade
att lägga den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse 2020

Årsmötet beslutade
att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

11. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

Årsmötet beslutade
att fastställa balansräkning samt förslag till disposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

13. Budget 2021

Förslag till beslut: styrelsen föreslår årsmötet besluta att fastställa den framarbetade budgeten för 2021.

Årsmötet beslutade
att fastställa budgeten för 2021.

14. Beslut om medlemsavgift för 2021

Förslag till beslut: styrelsen föreslår årsmötet besluta om oförändrad medlemsavgift för 2021.

Årsmötet beslutade
att medlemsavgiften för 2021 är oförändrad.

15. Rapporter.

OBS! Sammanfattning av rapporterna finns med i verksamhetsberättelsen.

a) Från Nöjeskommittén
b) Från Hustomtarna
c) Från Filmkommittén
d) Från Utvecklingsgruppen

Val.

Valberedningens förslag fanns att ta del av i handlingarna på borden.

16. Val av kassör för 2 år

Årsmötet beslutade
att utse Håkan Rudh till kassör för en period av 2 år (omval).

17.   Val av sekreterare för 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare för en period av 1 år (omval).

18.   Val av en ordinarie styrelseledamot för 2 år

Årsmötet beslutade
att utse Anne-Sofie Åhlén som ordinarie ledamot för en period av 2 år (omval).

19. Val av revisorer för 1 år

a) Val av 2 ordinarie revisorer för en tid av 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Christer Engman som ordinarie revisor för en tid av 1 år (omval)
samt Bertil Mattfolk för en tid av 1 år (nyval).

b) Val av 1 ersättare för en tid av 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Sturla Einarsson som revisorersättare för en tid av 1 år (nyval).

20. Val av ers. ”hustomte” för 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Kent Sandberg som ersättare ”hustomte” för en tid av 1 år (omval).

21. Val av 2 ledamöter till Nöjeskommittén på 2 år

Årsmötet beslutade
att utse Lena Liljedahl samt Elsie Bäcklund Sandberg för en tid av 2 år till nöjeskommittén (omval).

22. Valberedning på 1 år (2 personer).

Kent Sandberg står till förfogande för omval. Inger Andersson står inte till förfogande. Detta innebär 1 vakant. Om ingen anmäler sig intresserad blir förslag till beslut: att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att ytterligare en person utses till valberedning.

Årsmötet beslutade
att utse Kent Sandberg till valberedningen (omval) samt
att styrelsen får i uppdrag att arbeta för att få ytterligare en person till valberedningen.

23. Vid årsmötet väckta frågor att remittera till styrelsen.

Inga frågor har anmälts.      

24. Övrigt

Under denna punkt fanns inget att behandla.  

25. Avslutning

Vi tackar varandra för ett annorlunda årsmöte, där alla ser fram emot Våren med sol, värme och vaccin!
Mötet avslutades.

Ordförande återkommer med förslag på tidpunkt för kommande styrelsemöte.

Vid protokollet:
Elsie Bäcklund Sandberg
Sekreterare

Justeras:
Pär Westberg
Ordförande

Justerare:
Christer Engman

Justerare:
Kent Sandberg