Kallelse till Årsmöte Sågtäktens Bygdegårdsförening onsdag den 5 februari 2020 kl. 19.00

Dagordning för årsmötet

1, Mötets öppnande
2. Parentation
3. Val av mötesordförande och sekreterare
4. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
5. Fastställande av dagordning för mötet
6. Fastställande av röstlängd
7. Godkännande av kallelse
8. Föregående årsmötesprotokoll läses upp
9. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019
10. Ekonomisk berättelse 2019
11. Revisorernas berättelse 2019
12. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Budget 2020
15. Beslut om medlemsavgift för 2020
16. Nattbelysning
17. Rapporter:
   a) från Nöjeskommittén
   b) från Hustomtarna
   c) från Filmkommittén
   d) Från Utvecklingsgruppen
18. Val av ordförande  2 år
19. Val av sekreterare 1 år
20. Val av styrelseledamot 2 år
21. Val av ”Hustomte” 2 år
22. Val av revisorer 
   a) 2 ordinarie 1 år
   b) 1 ersättare 1 år 
23. Val av ers. ”Hustomte” 1 år
24. Val av 2 ledamöter till Nöjeskommittén på 2 år
25. Valberedning på 1 år (2 personer)
26. Vid årsmötet väckta frågor att remittera till styrelsen.
27. Övrigt
28. Avslutning

Vi bjuder på kaffe/te och smörgåstårta! 
VARMT VÄLKOMNA!