Kallelse till Årsmöte Sågtäktens Bygdegårdsförening tisdag 15 mars 2022 kl.19.00

Dagordning

1, Mötets öppnande. Parentation.
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
4. Fastställande av dagordning för mötet
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av kallelse
7. Föregående årsmötesprotokoll läses upp
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2021
9. Ekonomisk berättelse 2021
10. Revisorernas berättelse 2021
11. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Budget 2022
14. Beslut om medlemsavgift för 2022
15. Rapporter OBS! Sammanfattning av Rapporterna finns med i Verksamhetsberättelsen
   a) från Nöjeskommittén
   b) från Hustomtarna
   c) från Filmkommittén
   d) Från Utvecklingsgruppen
16. Facebook
17. Grannsamverkan
Val
18. Val av ordförande  2 år
19. Val av sekreterare 1 år
20. Val av 1 ordinarie styrelseledamot 2 år
21. Val av ”Hustomte” 2 år
22. Val av revisorer 
   a) 2 ordinarie 1 år
   b) 1 ersättare 1 år 
23. Val av ers. ”Hustomte” 1 år
24. Val av 2 ledamöter till Nöjeskommittén på 2 år
25. Val av 1 representant i Utvecklingsgruppen
26. Valberedning på 1 år (2 personer)
27. Vid årsmötet väckta frågor att remittera till styrelsen.
28. Övrigt
29. Avslutning

Varmt Välkomna!
Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta!

/ Styrelsen