Kallelse till Årsmöte Sågtäktens Bygdegårdsförening tisdag 14 februari kl.19.00

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare.
 3. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
 4. Fastställande av dagordning för mötet.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Godkännande av kallelse.
 7. Föregående årsmötesprotokoll.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2022.
 9. Ekonomisk berättelse 2022.
 10. Revisorernas berättelse 2022.
 11. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 13. Budget 2023.
 14. Beslut om medlemsavgift för 2023.
 15. Rapporter. OBS! Sammanfattning av Rapporterna finns med i Verksamhetsberättelsen.
  a) Från Nöjeskommittén
  b) Från Hustomtarna
  c) Från Filmkommittén
  d) Från Utvecklingsgruppen
 16. Grannsamverkan och Facebook
  VAL. Valberedningen har ordet:
 17. Val av kassör för 1 år (2 år)
 18. Val av sekreterare för 1 år
 19. Val av ordinarie styrelseledamot för 2 år
 20. Val av revisorer
  a) 2 ordinarie för 1 år
  b) 1 ersättare för 1 år
 21. Val av ersättare ”Hustomte” för 1 år
 22. Val av 2 ledamöter till Nöjeskommittén på 2 år
 23. Val av 2 personer till Valberedningen på 1 år
 24. Vid årsmötet väckta frågor att remittera till styrelsen.
 25. Övrigt.
 26. Avslutning

Styrelsen träffas för ett konstituerande styrelsemöte, tidpunkt fastställs senare.

VARMT VÄLKOMNA! Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta!

// Styrelsen