Kallelse och Dagordning till Årsmöte Sågtäktens Bygdegårdsförening

TID: TISDAG 13 FEBRUARI 2024, KL. 19.00

Dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare.
 3. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
 4. Fastställande av dagordning för mötet.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Godkännande av kallelse.
 7. Föregående årsmötesprotokoll.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2023.
 9. Ekonomisk berättelse 2023.
 10. Revisorernas berättelse 2023.
 11. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 13. Budget 2024.
 14. Beslut om medlemsavgift för 2024.
 15. Rapporter från respektive kommittéer finns i Verksamhetsberättelsen.
 16. Grannsamverkan och Facebook
  VAL. Valberedningen har ordet:
 17. Val av ordförande för 2 år
 18. Val av kassör för 1 år (2 år)
 19. Val av sekreterare för 1 år
 20. Val av ordinarie styrelseledamot för 2 år
 21. Val av Hustomte för 2 år
 22. Val av revisorer
  a) 2 ordinarie för 1 år
  b) 1 ersättare för 1 år
 23. Val av ersättare ”Hustomte” för 1 år
 24. Val av 2 ledamöter till Nöjeskommittén på 2 år
 25. Valberedning på 1 år , 2 personer
 26. Behövs en komplettering till våra stadgar, avseende önskemål om medlemskap i föreningen, från icke boende i byn?
 27. Vid årsmötet väckta frågor att remittera till styrelsen.
 28. Övrigt. Föreningens 50 års jubileumsfirande lördag den 5 oktober 2024.
 29. Avslutning

Styrelsen träffas för ett konstituerande styrelsemöte, tidpunkt fastställs senare.

VARMT VÄLKOMNA! Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.

/ Styrelsen