Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll fört vid Sågtäktens Bygdegårdsförenings årsmöte den 5 februari 2019

Antal närvarande: 18 medlemmar

1. Mötets öppnande

Ordförande Sturla Einarsson hälsar varmt välkomna till årsmötet och förklarar mötet för öppnat.

2. Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslutar
att utse Sturla Einarsson till ordförande samt Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare.

3. Parentation

Årsmötet hedrade med en stunds stillhet, Kristina Johansson Norin som avlidit.

4. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

Årsmötet beslutar
att utse Torbjörn Phil samt Christer Engman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.

5.  Fastställande av dagordning för mötet

Årsmötet beslutar
att fastställa dagordningen efter gjord justering av p 14 på dagordningen.

6. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutar
att fastställa röstlängden, vilket innebär 18 röstberättigade.

7. Godkännande av kallelse

Årsmötet beslutar
att godkänna gjord kallelse till årsmötet.

8. Föregående årsmötesprotokoll läses upp

Årsmötet beslutar
att med godkännande lägga föregående årsmötesprotokoll till handlingarna.

9. Verksamhetsberättelse

Årsmötesdeltagarna ges utrymme för genomläsning av Verksamhetsberättelsen.

Årsmötet beslutar
att med godkännande lägga Verksamhetsberättelsen till handlingarna.

10. Ekonomiska berättelsen över det senaste året

Kassör Håkan Rudh ger både en muntlig och skriftlig information över den ekonomiska berättelsen.

Årsmötet beslutar
att godkänna den ekonomiska berättelsen.

11. Revisorernas berättelse

Christer Engman redovisar revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutar
att godkänna revisorernas berättelse (se bilaga).

12. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

Årsmötet beslutar
att fastställa balansräkningen samt disposition av årets resultat (se bilaga).

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutar
att ge styrelsen ansvarsfrihet för året 2018.

14. Budget för 2019

Kassören redovisar muntligt och skriftligt förslag på budget för verksamhetsåret 2019 (se bilaga).

Årsmötet beslutar
att ställa sig bakom redovisat budgetförslag för 2019.

14.a)  Beslut om medlemsavgift för 2019 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift.

Årsmötet beslutar
att medlemsavgiften förblir oförändrad för 2019.

15. Rapporter

Från Nöjeskommittén

Ingrid Rudh redovisar Nöjeskommitténs aktiviteter under 2018 (se bilaga).

Från Hustomtarna

Varmvattenberedaren är utbytt bagarstugan.
Förrådet har gjorts iordning.
Ved har införskaffats.

Från Filmkommittén

Anne-Sofie Åhlén rapporterar att de filmer som visats under året finns i Nöjeskommitténs sammanställning över 2018 års aktiviteter.
Information lämnas om kommande filmer för våren 2019.

Från Utvecklingsgruppen

Christer Engman hänvisar till information i verksamhetsberättelsen kring Utvecklingsgruppens arbete. Det som nu händer är, att gruppen noga funderar över: Hur går vi vidare? Inte minst utifrån det som nu finns med i kommunens Översiktsplan, vilket gör det lättare att komma vidare.

Utvecklingsgruppen kommer nu att fortsätta samtalen för att få ett så bra underlag som möjligt, för det fortsatta arbetet. Ordförande föreslår att Utvecklingsgruppen samlas vid Bygdegårdsföreningens kommande sammanträde, för fortsatta samtal.

Ordörande framför ett varmt tack för de avlämnade rapporterna.         

Årsmötet beslutar
att godkänna rapporterna.

VAL

Valberedningen redovisar genom Inger Andersson, sina förslag.

16. Val av kassör för en tid av 2 år

Årsmötet beslutar
att utse Håkan Rudh till kassör för en tid av 2 år (omval).

17.  Val av sekreterare för en tid av 1 år

Årsmötet beslutar
att utse Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare för en tid av 1 år (omval).

18. Val av 1 ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år

Årsmötet beslutar
att utse Anne-Sofie Åhlén som ordinarie ledamot för en tid av 2 år (omval).

19. Val av revisorer för en tid av 1 år

2 Ordinarie Revisorer

Årsmötet beslutar
att utse Christer Engman (omval) samt Torgny Ljungberg (omval) till revisorer för en tid av 1 år.

Val av revisorssuppleant

Årsmötet beslutar
att utse Britt-Inger Ljungberg Willing till revisorssuppleant för en tid av
1 år (omval).

20. Val av vice hustomte

Årsmötet beslutar
att utse Kent Sandberg till ersättare hustomte för en tid av 1 år (omval).

21. Val av 2 ledamöter till Nöjeskommittén för en tid av 2 år

Årsmötet beslutar
att utse Elsie Bäcklund Sandberg och Lena Liljedahl till Nöjeskommittén för en tid av 2 år (omval).

22.  Val av 1 ledamot till Nöjeskommittén för en tid av 1 år

Årsmötet beslutar
att utse Monika Pipenstock som ledamot av Nöjeskommittén för en tid av 1 år (nyval).

23. Val av valberedning

Årsmötet beslutar
att utse Inger Andersson och Kent Sandberg till valberedning.

 Ordförande framför ett tack till valberedningen för deras arbete.

24. Vid årsmötet väckta frågor att överlämna till styrelsen

Det finns för dagen inga aktuella frågor att överlämna till styrelsen. 

25. Övrigt.

Christer Engman informerar om att Hamnföreningens styrelse har tagit fram en telefonlista på boende i byn, utifrån att snabbt kunna nå varandra, om något inträffar. Detta är starkt kopplat till Grannsamverkan.

Elsie informerar om att Nöjeskommittén beslutat om att fortsätta med Tematräffar och den 25 mars kommer kommunpolis Johannes Persson att medverka under rubriken ”Hallå polisen – hur ser det ut i Nordanstigs kommun? ”. Vid den träffen kommer även Grannsamverkan upp.

Ordförande ser mycket positivt på att denna telefonlista har gjorts och kompletteringar görs med namn som ev. saknas på listan.

Ordförande riktar ett tack till Christer Engman.

26. Avslutning    

Då inget mer fanns att behandla framför Ordförande Sturla Einarsson ett Varmt Tack till årsmötet för deltagandet och förklarar detsamma för avslutat.

Vid protokollet                                            Justeras:

Elsie Bäcklund Sandberg                        Sturla Einarsson

                                                                       Ordförande

Justeras:

Torbjörn Phil                                              Christer Engman