Årsmötesprotokoll 2024

Protokoll fört vid Årsmöte för Sågtäktens Bygdegårdsförening den 13 februari 2024.

1. Mötets öppnande.
Ordförande Pär Westberg hälsar Varmt Välkomna till årsmötet och förklarar detsamma för öppnat.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

Årsmötet beslutade
att utse Pär Westberg till ordförande för årsmötet samt Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare för mötet.

3. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

Årsmötet beslutade
att utse Erik Myrlund och Kent Sandberg att justera protokollet.

4. Fastställande av dagordning för mötet.

Årsmötet beslutade
att godkänna dagordningen.

5. Fastställande av röstlängd.

Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden, 10 personer närvarande.

6. Godkännande av kallelse.

Årsmötet beslutade
att godkänna kallelsen.

7. Föregående årsmötesprotokoll.

Elsie Bäcklund Sandberg gör en genomgång av föregående årsmötes protokoll.

Årsmötet beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2023

Ordförande Pär Westberg föredrar Verksamhetsberättelsen som finns i handlingarna till årsmötet.

Årsmötet beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.

Ett OBS, i efterhand upptäcktes att det är ett fel i antalet protokollförda styrelsemöten, det står 4 möten, men det ska vara 5 möten.

Detta ändras i originalprotokollet.

När Verksamhetsberättelsen föredragits, blev det ett intressant, positivt och engagerat samtal kring hur vi fortsätter vårt gemensamma arbete i Bygdegårdsföreningen, inom olika områden.

Erik Myrlund framförde uppmuntrande ord över arbetet som görs i föreningen.

De förslag som framkom från Christer Engman om Utvecklingsgruppens arbete och kring Kommunens Vägbelysningsstrategi, förs in under punkt 15 på Dagordningen.

9. Ekonomisk berättelse 2023

Kassören Håkan Rudh föredrar ärendet och underlaget finns med i handlingarna till årsmötet.

Årsmötet beslutade
att lägga den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse 2023

Christer Engman föredrar Revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutade
att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

11. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

Kassören Håkan Rudh föredrar ärendet och underlaget finns i handlingarna till årsmötet.

Årsmötet beslutade
att fastställa balansräkning samt förslag till disposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för Verksamhetsåret 2023

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

13. Budget 2024

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att fastställa den framarbetade budgeten för 2024. Kassören redogör för underlaget till budgetförslaget.

Ett nytt Bokföringssystem, som blir effektivare och säkrare föranleder högre kostnad.

Vidare så beräknas en högre kostnad för snöröjning.

Det behövs även installeras en värmeslinga för vattnet i Bygdegården, som gjorts i Bagarstugan, så att inte vattnet fryser, vilket det gjorde under de kyliga dagarna som varit.

Värmepumparna behöver också ses över.

Pär informerar om att Osmos offert har antagits, var den billigaste för att göra en ny trappa vid stora ingången. Samtal pågår om vilken tidpunkt som kommer att vara bäst, för att göra arbetet.

Det lutar åt att arbetet sker under maj månad. Som tidigare informerats om, har Nordanstigs kommun beviljat det sökta bidraget på 50 000 kr. 35 000 kr för åtgärderna, trappa och brokvist. 15 000 kr för de nödvändiga elarbetet ur säkerhetssynpunkt.

Årsmötet beslutade
att fastställa budgeten för 2024.

14. Beslut om medlemsavgift för 2024

Styrelsen föreslår årsmötet besluta om oförändrad medlemsavgift för 2024.

Årsmötet beslutade
att medlemsavgiften för 2024 är oförändrad, 250 kr och för familj 500 kr/år.

15. Rapporter från nedanstående grupper finns med i Verksamhetsberättelsen, som har godkänts av årsmötet, punkt 8.

a) Från Nöjeskommittén

b) Från Hustomtarna

c) Från Filmkommittén

d) Från Utvecklingsgruppen.

När det gäller Utvecklingsgruppens arbete så kompletterar Christer det som står i Verksamhetsberättelsen, att han ännu inte fått något svar från byggherren, trots ett nytt mail.

Utvecklingsgruppen kommer att ha en träff ganska snart för att samtala hur vi går vidare.

Elsie informerar om, att den ansvarige på kommunen som var med vid träffen på Bygdegården, har slutat och ny person ska inom kort tillträdas på tjänsten.

När det gäller kommunens s.k. Vägbelysningsstrategin, så har inget nytt svar kommit från Kommunstyrelsen, där byns tre föreningar begärt att få svar på de frågor, som vi inte fick svar på, utifrån den tidigare skrivelsen. Nya samtal kommer att behövas i ärendet.

Utvecklingsgruppen och styrelsen återkommer i de aktuella frågorna.

16. Grannsamverkan och Facebook

Anne-Sofie informerar om att arbetet fortsätter med Grannsamverkan i Sågtäkten. 28 medlemmar finns med i gruppen på Facebook. Andra får information via E-post eller sms, enligt önskemål. Det finns några som inte är med.

Information kommer 3-4 gånger per år från Polisen till Anne-Sofie, som lägger ut detta på Facebook Grannsamverkan Sågtäkten. Det är lugnt i byn, vilket är glädjande!

Vidare informerar Anne-Sofie åter om att Bygdegårdsföreningens Facebooksida. Sidan används för att sprida evenemang och som en brevlåda och anslagstavla. Positivt är att vi på detta sätt når flera och det framgår att det är många delningar som sker, alltså är det många som får information om våra aktiviteter. Det är 130 följare som får flödet. 101 personer tittat på inlägg. Rekord för ett evenemang, det var 500 st. som tittat.

Årsmötet ser positivt på att Bygdegårdens hemsida är kopplat till en Facebooksida.

Vi kan konstatera att det fina arbete som Anne-Sofie gör, ger fler besökare till våra Aktiviteter! Likaså att Anne-Sofie sköter om att skriva in aktiviteter på Upplev Nordanstig, som varit en krånglig process när de ändrade sina rutiner. En eloge för det arbete, som Anne-Sofie gör!

Vi ser också att vi får spridning till kommunens innevånare genom styrelsens beslut att annonser alla evenemang i Nordanstigarn, i samlingsannons.

I samband med detta ärende uttrycker ordförande sitt varma tack för läsar-texterna som skickas in till HT, från Nöjeskommittén.

Årsmötet beslutade
att godkänna rapporten.

VAL.

Valberedningen, genom Kent Sandberg föredrar förslag till beslut.

17. Val av ordförande (2 år)

Årsmötet beslutade
att utse Pär Westberg till ordförande för en period av 2 år.

18. Val av kassör

Kent informerar om att Håkan har framfört att han är beredd att ställa upp för omval, om perioden blir på 1 år i stället för 2 år.

Årsmötet beslutade
att utse Håkan Rudh till kassör för en period av 1 år (omval).

19. Val av sekreterare för 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare för en period av 1 år (omval).

20. Val av 1 ordinarie styrelseledamot för 2 år

Årsmötet beslutade
att utse Karin Olsson som ordinarie ledamot för en period av 2 år (nyval).

21. Val av ”Hustomte” för en period av 2 år ( omval)

Årsmötet beslutade
att utse Tomas Öberg till ”Hustomte” för en period av 2 år ( omval)

22. Val av revisorer

        a) 2 ordinarie Revisorer för en period av 1 år    

Årsmötet beslutade
att utse Christer Engman som ordinarie revisor för en tid av 1 år (omval) samt Bertil Mattfolk för en tid av 1 år (omval).     

        b) 1 ersättare för 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Sturla Einarsson som revisorsersättare för en tid av 1 år (omval).

23. Val av ersättare ”hustomte” för 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Kent Sandberg som ersättare ”hustomte” för en tid av 1 år (omval).

24. Val av 2 ledamöter till Nöjeskommittén på 2 år

Årsmötet beslutade
att utse Ingrid Rudh samt Monica Pipenstock för en tid av 2 år till Nöjeskommittén (omval).

25. Valberedning på 1 år (2 personer)

Årsmötet beslutade
att utse Kent Sandberg till valberedningen (omval).

Eftersom Karin Olsson blivit vald till ordinarie styrelseledamot, så måste en ny person tillsammans med Kent Sandberg utses.

Årsmötet beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att få fram en ledamot till Valberedningen, för att ersätta Karin Olsson.

26. Behövs en komplettering av våra stadgar avseende önskemål om medlemskap i föreningen, från icke boende i byn?

Pär ger en bakgrund till ärendet.

Nuvarande stagar har följande skrivning:

§ 4 INTRÄDE
Samtliga som bygga och bo, är född i eller på annat sätt har anknytning till Sågtäkten kan äga medlemskap i föreningen. Envar som så önskar kan begära utträde ur föreningen.

Önskemål om medlemskap kan ställas till Sågtäktens Bygdegårdsförenings styrelse av person som har ett genuint intresse för föreningen och dess fastighet. Styrelsen har rätt att bevilja eller avslå en sådan ansökan.

Om årsmötet anser att en komplettering av stadgarna är bra att göra; kan ett förslag vara följande:

”Medlemskap för icke boende i byn, begränsas till att förslag på förändringar inte kan drivas igenom, om det går emot de boende i byns tidigare beslut i ärendet.

Eller att ett nytt förslag inte får stöd av medlemmar boende i byn”

Pär informerar att om årsmötet anser att det behövs ett förtydligande i stadgarna, ska detta ske på två följande årsmöten.

Ärendet diskuteras.

Årsmötet beslutade
att förslaget om ett förtydligande är bra.

Pär meddelar att styrelsen tittar på formuleringen i den anda som ligger i förslaget och som årsmötet ställer sig bakom.

Ärendet återkommer vid årsmötet 2025.

27. Vid årsmötet väckta frågor att remittera till styrelsen.

En  fråga som lyftes är det stora problemet, att hundägare låter hundarna lämna sin avföring, vid postlådor och dikeskanter.

Obehagligt på alla sätt! Dels att kliva i det och när det läggs vid kanterna av vägen som röjs när våren kommer, så sprätter hundbajs omkring.

Ansvaret är stort för den som äger hunden att lägga hundbajset i plastpåse och ta hem det, inte lägga det efter vägkanten.

Årsmötet uttalar att frågan lyfts till styrelsen, för att göra något uttalande om detta till byborna, för allas trevnad!

 28. Övrigt 

a) Information lämnades om Föreningens 50 års Jubileum lördag den 5 oktober 2024.

Elsie har fått uppdraget att skriva lite om föreningens historia och hon berättar att vid 30 års-jubiléet hade hon samtal med Gärda Lönnberg, som gett underlag för tillbakablickar.

Elsie berättar att hon fått papper som hittats när Gärda avlidit om det som skrevs när föreningen firade 10 års jubileum. Detta material kommer att vävas in i det som vi har och som ska beskriva det som har gjorts och utvecklats efter 30 års-firandet.   

Styrelsen återkommer kring firandet.    

b) Anne-Sofie berättar om hennes deltagande i en webbinformation från Bygdegårdarnas Riksförbund om en studiesatsning – Bygdegårdarnas roll i en Krissituation i samhället!   
Meningen är att det ska kunna tas fram en handlingsplan i händelse av en kris.

Bygdegårdarna kan exempelvis vara en samlingsplats, om det händer något, en Sambandscentral, på olika sätt.

Tyvärr så var det väldigt kort varsel att få fram cirkelledare, men styrelsen kommer att arbeta med frågan och kommer att återkomma i ärendet.

c) Pär och Håkan informerar om att Bagarstugan och Bygdegården inte står på egen mark.

Därför beslutade styrelsen att träffa markägaren, för att diskutera nytt Arrendeavtal eller liknande. Styrelsens samtal med markägaren var mycket positivt.

Pär och Håkan ritar upp det område som behövs tillföras så att allt blir helt rätt. Viktigt för framtiden är att allt stämmer. De kommer att tillsammans med markägaren att fortsätta samtalen.

Vi får betala en avgift till markägaren som sedan skickar kartan till Lantmäteriet.

Styrelsen återkommer i ärendet.       

29. Avslutning.

Ordförande framför ett Varmt tack för deltagandet, för de intressanta och engagerande samtalen och fö förklarar årsmötet för avslutat och inbjuder till kaffe och smörgåstårta.

Vid protokollet:
Elsie Bäcklund Sandberg
Sekreterare

Pär Westberg
Ordförande

Justerare:
Erik Myrlund

Justerare:
Kent Sandberg