Årsmötesprotokoll 2023

Protokoll fört vid Årsmöte för Sågtäktens Bygdegårdsförening den 14 februari 2023.

1. Mötets öppnande.
Ordförande Pär Westberg hälsar Hjärtligt Välkommen till årsmötet och förklarar detsamma för öppnat.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

Årsmötet beslutade
att utse Pär Westberg till ordförande för årsmötet samt Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare för mötet.

3. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

Årsmötet beslutade
att utse Karin Olsson och Christer Engman att justera protokollet.

4. Fastställande av dagordning för mötet.

Årsmötet beslutade
att godkänna dagordningen.

5. Fastställande av röstlängd.

Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden, 13 personer närvarande.

6. Godkännande av kallelse.

Årsmötet beslutade
att godkänna kallelsen.

7. Föregående årsmötesprotokoll.

Elsie Bäcklund Sandberg gör en genomgång av föregående årsmötes protokoll.

Årsmötet beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2022

Ordförande Pär Westberg föredrar Verksamhetsberättelsen som finns i handlingarna till årsmötet.

Årsmötet beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.

9. Ekonomisk berättelse 2022

Kassören Håkan Rudh föredrar ärendet och underlaget finns med i handlingarna till årsmötet. Underskottet är att relatera till de investeringar och målningsarbete, som gjorts under året.

Årsmötet beslutade
att lägga den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna.

I samband med detta ärende, informerade Pär om att styrelsen sökt bidrag hos kommunen, för att restaurera trappan in till Bygdegården vid stora entrén, samt för de nödvändiga eluppdateringar som av säkerhetsskäl varit tvungen att göras. Nordanstigs kommun har beviljat de sökta bidraget på 50 000 kr. Detta ses av årsmötet mycket positivt.

10. Revisorernas berättelse 2022

Christer Engman föredrar Revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutade
att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

11. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

Kassören Håkan Rudh föredrar ärendet och underlaget finns i handlingarna till årsmötet.

Årsmötet beslutade
att fastställa balansräkning samt förslag till disposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

13. Budget 2023

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att fastställa den framarbetade budgeten för 2023. Kassören redogör för underlaget till budgetförslaget.

Årsmötet beslutade
att fastställa budgeten för 2023.

14. Beslut om medlemsavgift för 2023

Styrelsen föreslår årsmötet besluta om oförändrad medlemsavgift för 2023.

Årsmötet beslutade
att medlemsavgiften för 2023 är oförändrad, 250 kr och för familj 500 kr/år.

15. Rapporter från nedanstående grupper finns med i Verksamhetsberättelsen, som har godkänts av årsmötet, punkt 8.

a) Från Nöjeskommittén

b) Från Hustomtarna

c) Från Filmkommittén

d) Från Utvecklingsgruppen.

16. Grannsamverkan och Facebook

Anne-Sofie informerar om att arbetet fortsätter med Grannsamverkan i Sågtäkten. Information kommer kontinuerligt från Polisen till Anne-Sofie, som lägger ut detta på Facebook Grannsamverkan Sågtäkten.

Vidare informerar Anne-Sofie åter om att Bygdegårdsföreningen har en Facebooksida, där de olika aktiviteterna läggs in. Positivt är att vi på detta sätt når flera och det framgår att det är många delningar som sker, alltså är det många som får information om våra aktiviteter.

Årsmötet ser positivt på att Bygdegårdens hemsida är kopplat till en Facebooksida.

Elsie ger Anne-Sofie en eloge för hennes arbete med både Facebook och hemsidan.

Årsmötet beslutade
att godkänna rapporten.

VAL.

Valberedningen, genom Karin Olsson föredrar förslag till beslut.

Valberedningen, genom Karin Olson föredrar förslag till beslut.

17. Val av kassör för 1 år (2 år)

Karin informerar om att Håkan har framfört att han är beredd att ställa upp för omval, om perioden blir på 1 år i stället för 2 år.

Årsmötet beslutade
att utse Håkan Rudh till kassör för en period av 1 år (omval).

18. Val av sekreterare för 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare för en period av 1 år (omval).

19. Val av 1 ordinarie styrelseledamot för 2 år

Årsmötet beslutade
att utse Anne-Sofie Åhlén som ordinarie ledamot för en period av 2 år (omval).

20. Val av revisorer

        a) 2 ordinarie för 1 år    

Årsmötet beslutade
att utse Christer Engman som ordinarie revisor för en tid av 1 år (omval) samt Bertil Mattfolk för en tid av 1 år (omval).     

        b) 1 ersättare för 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Sturla Einarsson som revisorersättare för en tid av 1 år (omval).

21. Val av ers. ”hustomte” för 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Kent Sandberg som ersättare ”hustomte” för en tid av 1 år (omval).

22. Val av 2 ledamöter till Nöjeskommittén på 2 år

Årsmötet beslutade
att utse Lena Liljedahl samt Elsie Bäcklund Sandberg för en tid av 2 år till Nöjeskommittén (omval).

23. Valberedning på 1 år (2 personer)

Årsmötet beslutade
att utse Kent Sandberg och Karin Olsson till valberedningen (omval).

24. Vid årsmötet väckta frågor att remittera till styrelsen.

Inga frågor har anmälts.

 25. Övrigt

Christer Engman informerar om, att utifrån det Bildspel som gjordes 2013 och som nyligen visades igen på Bygdegården, så finns ytterligare ca 250 bilder av det som samlades in till bildspelet. Christer föreslår att både Bildspelet och en fil med de övriga bilderna med noteringar över de personer som finns med, läggs på ett USB-minne, som kan säljas till intresserade. Christer erbjuder sig att göra detta.

Årsmötet ser positvt på förslaget och Pär ombesörjer inköp av USB-minnen.   

26. Avslutning.

Ordförande framför ett Varmt tack för deltagandet och visat intresse och förklarar årsmötet för avslutat och inbjuder till kaffe och smörgåstårta.

Vid protokollet:
Elsie Bäcklund Sandberg
Sekreterare

Pär Westberg
Ordförande

Justerare:
Karin Olsson

Justerare:
Christer Engman