Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll fört vid Årsmöte för Sågtäktens Bygdegårdsförening den 15 mars 2022

1, Mötets öppnande

Ordförande Pär Westberg hälsar varmt välkomna till årsmötet. Mötet inleds med en parentation med anledning av att två av föreningens medlemmar har lämnat jordelivet, Karl-Johan Öberg samt Torgny Strömbom. Årsmötet hedrade de bortgångna med en stunds tystnad.

2. Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslutade

att utse Pär Westberg till ordförande för årsmötet samt Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare för mötet.

3. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

Årsmötet beslutade
att utse Karin Olsson och Mona Kantzler att justera protokollet.

4. Fastställande av dagordning för mötet

Årsmötet beslutade
att godkänna dagordningen.

5. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden, 11 personer närvarande.

6. Godkännande av kallelse

Årsmötet beslutade
att godkänna kallelsen.

7. Föregående årsmötesprotokoll

Ordförande gör en genomgång av föregående årsmötes protokoll.

Årsmötet beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.

8- Styrelsens verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelsen föredras samt finns i handlingarna till årsmötet.

Årsmötet beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.

9. Ekonomisk berättelse 2021

Kassören Håkan Rudh föredrar ärendet och underlaget finns med i handlingarna till årsmötet.

Årsmötet beslutade
att lägga den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse 2021

Christer Engman föredrar Revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutade
att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

11. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

Kassören Håkan Rudh föredrar ärendet och underlaget finns i handlingarna till årsmötet.

Årsmötet beslutade
att fastställa balansräkning samt förslag till disposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

13. Budget 2022

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att fastställa den framarbetade budgeten för 2022.

Kassören redogör för underlaget till budgetförslaget. Medel är avsatt för bl.a. målningsarbeten av Bygdegården. Inköp av ny dator, headset. Bygdegården måste ha en bra teknisk utrustning.

Årsmötet beslutade
att fastställa budgeten för 2022.

14. Beslut om medlemsavgift för 2022

Förslag till beslut: styrelsen föreslår årsmötet besluta om oförändrad medlemsavgift för 2022.

Årsmötet beslutade
att medlemsavgiften för 2022 är oförändrad, 250 kr och för familj 500 kr/år.

15. Rapporter från nedanstående grupper finns med i Verksamhetsberättelsen som har godkänts av årsmötet, punkt 8.

a) Från Nöjeskommittén
b) Från Hustomtarna
c) Från Filmkommittén
d) Från Utvecklingsgruppen

16. Facebook

Anne-Sofie informerar om att Bygdegårdsföreningen nu har en Facebooksida, där de olika aktiviteterna under våren och sommaren kommer att läggas in allt eftersom. Positivt att vi på detta sätt når ut till flera. Anne-Sofie och Pär har behörighet för sidan.

Årsmötet ser positivt på att Bygdegårdens hemsida är kopplat till en Facebooksida.

17. Grannsamverkan

Anne-Sofie informerar över hur styrelsen diskuterat kring möjligheten att använda Facebook, när det gäller Grannsamverkan i Sågtäkten. Boende i byn ska inbjudas till vara med i en grupp, där bara de som är med i gruppen kan läsa det som skrivs.

Styrelsen har ett förslag på att bjuda in de boende till en informationsträff kring bl.a. vilka regler som ska gälla, hur man kommer med i gruppen samt hur man agerar om man ser något som avviker, här i byn.

Det skall även utses en kontaktperson till polisen, i från Grannsamverkan Sågtäkten, så att vi kan få aktuell och kontinuerlig information från polisen.

Årsmötet ser positivt på initiativet och beslutar

att styrelsen går vidare i arbetet.

Ordföranden och Anne-Sofie meddelar att informationsträffen ska kunna ske inom en månad.

Val.

Valberedningen, Kent Sandberg föredrar förslag till beslut.

18. Val av ordförande för 2 år

Årsmötet beslutade
att utse Pär Westberg till ordförande för en period av 2 år (omval).

19.   Val av sekreterare för 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare för en period av 1 år (omval).

20.   Val av en ordinarie styrelseledamot för 2 år

Årsmötet beslutade
att utse Tomas Öberg som ordinarie ledamot för en period av 2 år (omval).

21. Val av ”Hustomte” för 2 år

Årsmötet beslutade
att utse Tomas Öberg som ordinarie ledamot för en period av 2 år (omval).

22. Val av revisorer

a) Val av 2 ordinarie revisorer för en tid av 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Christer Engman som ordinarie revisor för en tid av 1 år (omval)
samt Bertil Mattfolk för en tid av 1 år (omval).

b) Val av 1 ersättare för en tid av 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Sturla Einarsson som revisorersättare för en tid av 1 år (omval).

23. Val av ersättare ”hustomte” för 1 år

Årsmötet beslutade
att utse Kent Sandberg som ersättare ”hustomte” för en tid av 1 år (omval).

24. Val av 2 ledamöter till Nöjeskommittén på 2 år

Årsmötet beslutade
att utse Ingrid Rudh samt Monika Pipenstock för en tid av 2 år till nöjeskommittén (omval).

25. Val av 1 representant i Utvecklingsgruppen

En representant ska väljas till Utvecklingsgruppen eftersom Håkan R inte står till förfogande.

Årsmötet beslutade

att vid den kommande träffen om Grannsamverkan, tas frågan upp om någon är intresserad av att ingå i Utvecklingsgruppen, för det fortsatta viktiga arbetet.

26. Valberedning på 1 år (2 personer)

Årsmötet beslutade
att utse Kent Sandberg till valberedningen (omval) samt Karin Olsson (nyval).

27. Vid årsmötet väckta frågor att remittera till styrelsen.

Inga frågor har anmälts.      

28. Övrigt

Under denna punkt fanns inget att behandla.  

29. Avslutning

Ordförande framför ett Varmt tack för deltagandet och förklarar Mötet avslutat.

Vid protokollet:
Elsie Bäcklund Sandberg
Sekreterare

Justeras:
Pär Westberg
Ordförande

Justerare:
Karin Olsson

Justerare:
Mona Kanzler