Årsmötesprotokoll 2020

Protokoll fört vid Sågtäktens Bygdegårdsförenings årsmöte den 5 februari 2020.

Antal närvarande: 15 medlemmar

1. Mötets öppnande

Ordförande Sturla Einarsson hälsar varmt välkomna till årsmötet och förklarar mötet för öppnat.

2. Parentation

Årsmötet hedrade med en stunds stillhet, Marianne Östberg som avlidit.

3. Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslutar
att   utse Sturla Einarsson till ordförande samt Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare

4. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

Årsmötet beslutar
att utse Inger Ahlzén samt Christer Engman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.

5. Fastställande av dagordning för mötet

Årsmötet beslutar
att fastställa dagordningen för årsmötet.

6. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutar
att fastställa röstlängden, vilket innebär 15 röstberättigade.

7. Godkännande av kallelse

Årsmötet beslutar
att godkänna gjord kallelse till årsmötet.

8. Föregående årsmötesprotokoll läses upp.

Årsmötet beslutar
att med godkännande lägga föregående årsmötes protokoll till handlingarna.

9. Verksamhetsberättelse för 2019

Ordförande föredrar verksamhetsberättelsen.

Årsmötet beslutar
att med godkännande lägga Verksamhetsberättelsen till handlingarna.

10. Ekonomiska berättelsen över verksamhetsåret 2019

Kassör Håkan Rudh ger både en muntlig och skriftlig information över den ekonomiska berättelsen.

Årsmötet beslutar
att godkänna den ekonomiska berättelsen.

11. Revisorernas berättelse för 2019

Christer Engman redovisar revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutar
att godkänna revisorernas berättelse (se bilaga)

12. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

Årsmötet beslutar
att fastställa balansräkningen samt disposition av årets resultat
(se bilaga).

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutar
att ge styrelsen ansvarsfrihet för året 2019.

14. Budget för 2020

Kassören redovisar muntligt och skriftligt förslag på budget för verksamhetsåret 2020 (se bilaga).

Årsmötet beslutar
att ställa sig bakom redovisat budgetförslag för 2020.

15.  Beslut om medlemsavgift för 2020 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift.

Årsmötet beslutar
att medlemsavgiften förblir oförändrad för 2020.

16. Nattbelysning i byn mellan kl 00.00-06.00

Ordförande föredrar ärendet och redovisar styrelsens förslag till beslut        att Bygdegårdsföreningen åtar sig att administrera avgifts-           inkasseringen för nattbelysningen i byn.

17. Rapporter

Från Nöjeskommittén

Ingrid Rudh redovisar Nöjeskommitténs aktiviteter under 2019 ( se bilaga).

Från Hustomtarna

Ved har fortsatts införskaffats för bagarstugans räkning.

Från Filmkommittén

Anne-Sofie Åhlén rapporterar de filmer som visats under året samt att också finns med i Nöjeskommitténs sammanställning över 2019 års aktiviteter. Filmvisning fortsätter under innevarande år.

Från Utvecklingsgruppen

Christer Engman hänvisar till information i verksamhetsberättelsen kring Utvecklingsgruppens arbete.

Utvecklingsgruppen avvaktar nu återkopplingen från kommunens samtal kring mötet om Framtiden i Sågtäkten, som blev välbesökt. Utifrån vad som kommer att redovisas från kommunens representanter, så samtalar gruppen vidare kring det fortsatta arbete.

Ordförande framför ett varmt tack för de avlämnade rapporterna.         

Årsmötet beslutar
att godkänna rapporterna.

VAL

Valberedningen redovisar genom Kent Sandberg, sina förslag.

18. Val av ordförande för 2 år

Årsmötet beslutar
att utse Per Westberg till ordföranden för en tid av 2 år ( nyval).

19. Val av sekreterare för en tid av 1 år

Årsmötet beslutar
att utse Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare för en tid av 1 år (omval).

20. Val av 1 ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år

Årsmötet beslutar
att utse Tomas Öberg som ordinarie ledamot  för en tid av 2 år (omval). 

21. Val av Hustomte för en tid av 2 år

Årsmötet beslutar
att utse Tomas Öberg till Hustomte för en tid av 2 år.

22. Val av revisorer för en tid av 1 år

Val av 2 Ordinarie Revisorer

Årsmötet beslutar
att utse Christer Engman (omval) samt Torgny Ljungberg (omval) till revisorer för en tid av 1 år.

 Val av revisorssuppleant

Årsmötet beslutar
att utse Britt-Inger Ljungberg Willing till revisorssuppleant för en tid av
1 år (omval).

23. Val av vice hustomte för en tid av 1 år

Årsmötet beslutar
att utse Kent Sandberg till ersättare hustomte för en tid av 1 år (omval).

24. Val av 2 ledamöter till Nöjeskommittén för en tid av 2 år

Årsmötet beslutar
att utse Ingrid Rudh och Monika Piepenstock till Nöjeskommittén för en tid av 2 år (omval).

25. Val av Valberedning för en tid av 1 år

Årsmötet beslutar
att utse  Inger Andersson och Kent Sandberg för en tid av 1 år (omval).

26. Vid årsmötet väckta frågor att överlämna till styrelsen

Det finns för dagen inga aktuella frågor att överlämna till styrelsen. 

27. Övrigt

Under denna punkt fanns inget att behandla.

28. Avslutning    

Ett Varmt TACK framfördes till avgående ordförande Sturla Einarsson för tiden som ordförande. Sturla har avböjt en nominering.

Det har varit ett fint samarbete och Sturla får som visad uppskattning, en fin blomsterskål som tack med önskan om allt gott!

Sturla riktar ett Varmt Tack till årsmötet för deltagandet och för blommorna och Per tillönskas lycka till! Per framför ett tack för förtroendet.

Årsmötet förklaras för avslutat.

Vid protokollet                                            Justeras:

Elsie Bäcklund Sandberg                        Sturla Einarsson
Ordförande

                                                                

Justeras:

Inger Ahlzén                                               Christer Engman