Årsmötesprotokoll 2018

Protokoll fört vid Sågtäktens Bygdegårdsförenings årsmöte den 6 februari 2018.

Antal närvarande: 15 medlemmar

1. Mötets öppnande

Ordförande Sturla Einarsson hälsar varmt välkomna till årsmötet och förklarar mötet för öppnat.

2. Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslutar
att utse Sturla Einarsson till ordförande samt Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare.

3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

Årsmötet beslutar
att utse Inger Andersson och Åsa Jonsson att jämte ordförande justera protokollet.

4. Parentation

Årsmötet hedrade Ben Schmidt som avlidit med en stunds tystnad.

5. Fastställande av dagordning för mötet

Årsmötet beslutar
att fastställa dagordningen med några korrigeringar avseende mandattidens längd för styrelseledamot samt för Hustomte.

6. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutar
att  fastställa röstlängden, vilket innebär 15 röstberättigade.

7. Godkännande av kallelse

Årsmötet beslutar
att  godkänna gjord kallelse till årsmötet.

8. Föregående årsmötesprotokoll läses upp.

Årsmötet beslutar
att med godkännande lägga föregående årsmötes protokoll till handlingarna. 

9. Verksamhetsberättelse

Sekreteraren föredrog Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017.

Årsmötet beslutar
att  med godkännande lägga Verksamhetsberättelsen till handlingarna.

10. Ekonomiska berättelsen över det senaste året

Kassör Håkan Rudh ger både en muntlig och skriftlig information över den     ekonomiska berättelsen.

Årsmötet beslutar
att godkänna den ekonomiska berättelsen.

11. Revisorernas berättelse.

Christer Engman redovisar revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutar
att godkänna revisorernas berättelse (se bilaga, ej här).

12. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

Årsmötet beslutar
att fastställa balansräkningen samt disposition av årets resultat ( se bilaga, ej här).

13. Budget för 2018

 Kassören redovisar muntligt och skriftligt förslag på budget för verksamhetsåret (se bilaga, ej här).

Årsmötet beslutar
att ställa sig bakom redovisat budgetförslag för 2018.

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutar
att ge styrelsen ansvarsfrihet för året 2017.

15. Beslut om medlemsavgift för 2018.

 Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift.

Årsmötet beslutar
att medlemsavgiften förblir oförändrad för 2018.

16. Rapporter

a) Från Nöjeskommittén

Ingrid Rudh redovisar Nöjeskommitténs aktiviteter under 2017 ( se bilaga, ej här).

b) Från Hustomtarna

Tomas Öberg konstaterar att det i verksamhetsberättelsen finns redovisat en del av hustomtarnas arbete under året. Stora salens golv har behandlats och resultatet blev mycket bra! En del förarbeten fick göras av styrelsen innan golvfirman kunde göra sitt arbete. 

c) Från Filmkommittén.

Anne-Sofie Åhlén rapporterar att de filmer som visats under året finns i Nöjeskommitténs sammanställning över 2017 års aktiviteter. Information lämnas om kommande filmer för våren 2018.

d) Från Utvecklingsgruppen.

Christer Engman hänvisar till information i verksamhetsberättelsen kring Utvecklingsgruppens arbete. Det som nu händer är, att gruppen noga funderar över, – hur går vi vidare? Gruppen har diskuterat om att försöka få en bild över hur boende i byn ser på situationen för boendet på äldre dar. Skulle det vara intressant att bo kvar om det fanns alternativ till det boende som de har idag?

Befolkningsutvecklingen visar att det är mycket stort behov av bostäder för äldre, med olika boendeformer. Det som känns angeläget i gruppens fortsatta arbete är, vilka krav ställs på ett nytt boende? Utvecklingsgruppen kommer nu att gå vidare i de så nödvändiga samtalen, för att få ett så bra underlag som möjligt för det fortsatta arbetet.

e) Bygdegårdsföreningens nya Hemsida

Anne-Sofie lämnar rapport om den nya hemsidan som nu snart ska lanseras. Det fanns ett stort behov att köpa in en ny hemsida eftersom den tidigare inte hade tillräcklig kapacitet.

Det företag som nu fått uppdraget att bygga den nya hemsidan upplevs mycket positivt och arbetar i nära samarbete med Anne-Sofie som nu är webbredaktör efter Mona Kanzler, som tidigare bett att få lämna sitt uppdrag efter ett mångårigt arbete. Anne-Sofie har fått utbildning genom företaget och allt känns mycket bra.

Artiklar och bilder flyttas nu över från den gamla hemsidan. Den nya får ett annat upplägg och en annan struktur med bland annat en kalender för aktiviteter. I slutet av månaden kommer hemsidan att vara klar och går att hitta på www.sagtakten.se.

 

Ordförande framför ett tack för de rapporter som lämnats.   

Årsmötet beslutar
att godkänna rapporterna.

VAL

Valberedningen redovisar, genom Inger Andersson, sina förslag.

17. Val av ordförande för 2 år.

Årsmötet beslutar
att utse Sturla Einarsson för en tid av 2 år (omval).

18. Val av kassör 1 år

Årsmötet beslutar
att Håkan Rudh till kassör för en tid av 1 år (omval). 

19. Val av sekreterare för en tid av 1 år.

Årsmötet beslutar
att utse Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare för en tid av 1 år (omval).

20.  1 ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år.

Årsmötet beslutar
att utse Thomas Öberg  för en tid av 2 år (omval).

21. Val av revisorer för en tid av 1 år.

a) 2 Ordinarie Revisorer

Årsmötet beslutar
att utse Christer Engman (omval) samt Torgny Ljungberg (omval), till revisorer för en tid av 1 år.

b) Val av revisorssuppleant 

Årsmötet beslutar
att utse Britt-Inger Ljungberg Willing till revisorssuppleant för en tid av 1 år (omval).

22. Val av hustomte 2 år.

Årsmötet beslutar
att utse Tomas Öberg till hustomte för en tid av 2 år ( omval).

23. Val av vice hustomte.

Årsmötet beslutar
att utse Kent Sandberg till ersättare hustomte för en tid av 1 år (omval).

24. Val av 1 ledamot till Nöjeskommittén

Årsmötet beslutar
att utse Ingrid Rudh till Nöjeskommittén för en tid av 2 år (omval).

25. Val av valberedning för 1 år.

Årsmötet beslutar
att utse Inger Andersson och Kent Sandberg som valberedning för en period av 1 år (omval).

Ordförande framför ett tack till valberedningen.

26. Vid årsmötet väckta frågor att överlämna till styrelsen.

 Det finns för dagen inga aktuella frågor att överlämna till styrelsen. 

27. Övrigt.

Skänkta tavlor

Ordförande berättar att Christer Wallström och Lena Roos skänkt fyra fina tavlor till Bygdegården, vilket framförs ett varmt tack för! Elsie kommer att ordna så att tavlorna märks med att dessa är en gåva.

Tack till Mona Kanzler

Ordförande framför ett varmt tack till Mona för det mångåriga arbetet med hemsidan, som varit mycket bra och informativt. Mona har blivit avtackad med blommor för det fina arbetet!

Medlemskort

Håkan redogör för styrelsens förslag till ett medlemskort för medlemskap i Bygdegårdsföreningen.

Samtal har förts om detta med medlemsnyttan och kortet skulle exempelvis kunna ge rabatt vid filmkvällar. I dag finns redan rabatt vid hyra av Bygdegården och bagarstugan, som en medlemsförmån.

Om årsmötet ser positivt på förslaget kommer styrelsen att titta på möjligheten för ytterligare rabatter vid något arrangemang.

Årsmötet ser positivt på förslaget.

Detta innebär att styrelsen fortsätter att arbeta med medlemsnyttan samt att kortet delas ut i samband med att avisering görs av medlemsavgiften för 2018.

Styrelsen återkommer i ärendet.

28. Avslutning

Då inget mer fanns att behandla, framför Ordförande Sturla Einarsson ett Varmt Tack till årsmötet och förklarar detsamma för avslutat.

Vid protokollet                                            Justeras:
Elsie Bäcklund Sandberg                       Sturla Einarsson, Ordförande

Justeras:
Inger Andersson                                         Åsa Jonsson