Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll fört vid Sågtäktens Bygdegårdsförenings årsmöte den 7 februari 2017.

Antal närvarande: 16 medlemmar

1. Mötets öppnande

Ordförande Sturla Einarsson hälsar varmt välkomna till årsmötet och förklarar mötet för öppnat.

2. Val av mötesordförande och sekreterare

Årsmötet beslutar

att utse Sturla Einarsson till ordförande samt Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare

3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

Årsmötet beslutar

att utse Inger Andersson och Karin Olsson att jämte ordförande justera protokollet.

4. Fastställande av dagordning för mötet

Årsmötet beslutar

att fastställa dagordningen med tillägg av ny punkt nr 12. Budget 2017.

5. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutar

att fastställa röstlängden, vilket innebär 16 röstberättigade.

6. Godkännande av kallelse

Årsmötet beslutar

att godkänna gjord kallelse till årsmötet.

7. Föregående årsmötesprotokoll läses upp.

Årsmötet beslutar

att med godkännande lägga föregående årsmötes protokoll

till handlingarna.

8. Verksamhetsberättelse

Sekreteraren föredrog Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016.

Årsmötet beslutar

att med godkännande lägga Verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Ekonomiska berättelsen över det senaste året

Kassör Håkan Rudh ger både en muntlig och skriftlig information över den ekonomiska berättelsen.

Årsmötet beslutar

att godkänna den ekonomiska berättelsen.

10. Revisorernas berättelse.

Christer Engman redovisar revisorernas berättelse.

Årsmötet beslutar

att godkänna revisorernas berättelse (se bilaga, ej här)

11. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

Årsmötet beslutar

att fastställa balansräkningen samt disposition av årets resultat (se bilaga, ej här).

12. Budget för 2017

Kassören redovisar muntligt och skriftligt förslag på budget för verksamhetsåret

2017. Vidare kommenterar Håkan, att det i budgetförslaget finns avsatta medel för ev. reparationer och underhåll. Det måste finnas en buffert för detta. (bilaga ej här)

Årsmötet beslutar

att ställa sig bakom redovisat budgetförslag för 2017.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutar

att ge styrelsen ansvarsfrihet för året 2016.

13. Beslut om medlemsavgift för 2017.

Årsmötet beslutar

att medlemsavgiften förblir oförändrad för 2017.

14. Rapporter

Från Nöjeskommittén

Elsie Bäcklund Sandberg redovisar Nöjeskommitténs aktiviteter under 2016.

Listan korrigeras med att Surströmmingsfesten blev inställd.

Juldagsmorgon på Bergön blev inställd på grund av sjukdom. (bilaga ej här)

Från Hustomtarna

Tomas Öberg redovisar hustomtarnas arbete, som också finns redovisat i Verksamhetsberättelsen, bl a målningsarbeten, installationer av vattenlås, behandling av golvet i stora salen, samt arbetet med ved till Bagarstugan.

Från Utvecklingsgruppen

Christer Engman hänvisar till information i verksamhetsberättelsen kring Utvecklingsgruppens arbete, men kompletterar med att gruppen fått börja om, avseende skrivelsen om gångväg mellan Sågtäkten och Strömsbruk. Trafikverket var tydligen inte rätt instans att vända sig till i denna fråga.

Därför har nu en skrivelse lämnats in till Kommunalrådet Monica Olsson med begäran, om att kravet på gångväg läggs in i kommunens planering.

Christer informerar vidare kring den träff som varit med Nordanstigs kommun, där gruppen fick möjlighet att informera och presentera förslag och tankar kring Seniorboende, tidigare fel benämnt som Generationsboende.

Kommunens Näringslivsstrateg Ingeli Gagner har visat ett stort intresse för att fortsätta att samtala med Utvecklingsgruppen, då tillsammans med Birger Thelin Nordanstigs bostäder.

Elsie ser Christers föredragning vid träffen avseende vårt förslag till Seniorboende som mycket bra och värdefullt. Allt blev så konkret med de ritningar som Christer gjort.

Årsmötet beslutar

att godkänna rapporterna.

VAL

15. Val av 1 styrelseledamot 2 år.

Torbjörn Pihl har meddelat att han inte står till förfogande för en ny period. Valberedningens förslag till ny ledamot är Anne-Sofie Åhlén.

Årsmötet beslutar

att utse Anne-Sofie Åhlén för en tid av 2 år. ( nyval)

16. Val av sekreterare 1 år ( 2 år)

Årsmötet beslutar

att utse Elsie Bäcklund Sandberg till sekreterare för en tid av 1 år. (omval)

17. Val av 1 ordn styrelseledamot/ hustomte 1 år

Årsmötet beslutar

att utse Thomas Öberg för en tid av 1 år.( omval)

18. Val av revisorer 1 år

2 Ordinarie Revisorer

Årsmötet beslutar

att utse Christer Engman, (omval) samt

Torgny Ljungberg (omval) till

revisorer för en tid av 1 år.

Val av revisorssuppleant. 1 år.

Årsmötet beslutar

att utse Britt-Inger Ljungberg Willing till revisorssuppleant för en tid av 1 år. (omval)

19. Val av vice hustomte 1 år.

Årsmötet beslutar

att utse Kent Sandberg till vice hustomte. ( omval)

20. Val av

2 ledamöter till nöjeskommittén 2 år

Årsmötet beslutar

att utse Elsie Bäcklund (omval) samt Lena Liljedal (omval) till Nöjeskommittén för en tid av 2 år.

21. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma

Årsmötet beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att utse ledamöter till stämman.

22. Val av valberedning på 1 år (2 personer).

Årsmötet beslutar

att utse Inger Andersson och Kent Sandberg som valberedning.

23. Vid årsmötet väckta frågor att överlämna till styrelsen.

Det finns för dagen inga aktuella frågor att överlämna till styrelsen.

24. Övrigt.

Utvecklingsgruppen.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

att Sågtäktens Utvecklingsgrupp arbetar på uppdrag av Bygdegårdsföreningen.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

25. Avtackning

Ordförande Sturla Einarsson framför ett Varmt Tack till Torbjörn Pihl, för arbetet i styrelsen och gör det med en bukett blommor.

Torbjörn framför ett tack till styrelsen och årsmötet för blommorna.

Ben S. har bett Elsie att framföra en hälsning till årsmötet, eftersom han på grund av sjukdom inte kunde närvara vid årsmötet. Årsmötet sänder en varm hälsning tillbaka. Elsie förmedlar den till Ben.

Då inget mer fanns att behandla, framför Ordförande Sturla Einarsson ett Varmt Tack till årsmötet och förklarar detsamma för avslutat.

Vid protokollet Justeras:

Elsie Bäcklund Sandberg Sturla Einarsson

Ordförande

Justeras:

Inger Andersson Karin Olsson

P