Årsmötesprotokoll 2009

Sågtäktens bygdegårdsförening Årsmöte 10/2 2009

Närvarande: Thomas Öberg, Karl-Johan Öberg, Lisa Wallström, Kent Sandberg, Åsa Jonsson, Britt-Marie Carlsson, Gunn Olsson, Inger Andersson, Sturla Einarsson, Ben Schmitz, Rose-Marie Phil, Torbjörn Pihl, Håkan Rudh, Ingrid Rudh, Börs Kerstin Gernes, Mona Kanzler, Christer Engman, Elsie Bäcklund Sandberg Britt-Inger Ljungberg Willing och Karin Olsson.

1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
2. Kallelse till mötet godkändes av mötesdeltagarna.
3. Dagordningen godkändes.
4. Britt-Inger Ljungberg Willing valdes till ordförande för kvällens möte.
5. Karin Olsson valdes till sekreterare för kvällens möte.
6. Till justeringsmän valdes Kent Sandberg och Karl-Johan Öberg.
7. Föregående mötes protokoll godkändes.
8. Mötet godkände de nya stadgarna som gäller efter inträdet i Bygdegårdarnas Riksförbund.9.

9.Rapporter
a) Kassarapport. Behållning vid räkenskapsårets början: 62 413,41, gäller Bygdegårdsföreningen. Lysföreningens behållning: 13 002,64. Kerstin Elofsson ska rapportera var betalningen för gatubelysningen finns redovisad. Alla bybor betalar lyset men alla är inte medlemmar i Bygdegårdsföreningen.
b) Revisorernas rapport. Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet på revisorernas rekommendation.
c) Nöjeskommittén rapporterade om ett rikligt utbud av aktiviteter.

10. Val
a) Håkan Rudh valdes till kassör på två år.
b) Torbjörn Pihl valdes till styrelseledamot på två år.
c) Tomas Öberg valdes till styrelseledamot på två år.
d) Sturla Einarsson och Torgny Ljungberg valdes till revisorer på ett år vardera.
e) Christer Engman valdes till revisors suppleant på ett år.
f) Elsie Bäcklund Sandberg, Anna och Fredrik Häreskog samt Jan-Åke Olofsson valdes in i nöjeskommittén på två år vardera.
g) Tomas Öberg valdes till hustomte på ett år.
h) Karl-Johan Öberg valdes till vice hustomte på ett år.
i) Ben Schmitz och Sturla Einarsson valdes till valberedning.

11. Medlemsavgift. Mötet beslutade att medlemsavgiften 250 kr/person kvarstår. Medlemmar som nyss gått med i föreningen och nyligen betalt avgift behöver inte betala en gång till.

12. Övriga frågor.
Uppvärmning. En grupp bestående av Håkan Rudh, Tomas Öberg och Kent Sandberg fick i uppdrag att undersöka vilket värmesystem som ska installeras på Byggis och hur mycket det kommer att kosta. En ansökan om bidrag kommer att lämnas in till Sociala fonden. Mötet gav styrelsen mandat att upphandla värmesystemet.
Ljudanläggning. Christer Engman och Fredrik Häreskog fick i uppdrag att undersöka vilken ljudanläggning vi ska ha, också här fick styrelsen mandat att besluta i frågan.
Webmaster. Styrelsen måste diskutera vem som ska bli webmaster efter Mona Kanzler som har avgått. Ben Schmitz anmälde sitt intresse.
Städdagar. Mötet beslutade att det blir två städdagar, 9 maj kl. 10 00 och 3 oktober kl. 10 00.
Förslagslåda. Det vore bra med en förslagslåda vid Byggis där medlemmarna/byborna kan komma med förslag.
Enkäten. Resultatet av enkäten angående aktiviteter på Byggis presenterades. Inlämnade svar: 21 st. (av 59 utdelade enkäter). Styrelsen och nöjeskommittén tar resultatet till bearbetning.
Eldning. Gunn Olsson påpekade att det är problem med eldningen vid uthyrning. Det bör finnas instruktioner hur man eldar, hur man tänder lyset, hur man sköter kaffebryggaren. Styrelsen tar tag i detta.
Målning. Karl-Johan Öberg påpekade att det är målningsarbeten kvar, det gäller både själva Byggis och även bagarstugan (utvändigt och invändigt). Håkan Rudh, Kent Sandberg och Karl-Johan gör detta. Det är bra om man sätter upp lappar på anslagstavlorna när något ska göras, då kan den som är intresserad komma och hjälpa till.
Vävstol. Det står en vävstol i bagarstugan, vad ska vi göra med den??
Bakmaskinen ska bort!
Skrot. Traktorskrotet på framsidan måste bort, det förfular gårdsplanen/entrén. Britt-Inger Ljungberg Willing kontaktar traktorföreningens ordförande Per Wästberg om saken.
Mötet avslutades.

Sekreterare Justeras

Karin Olsson Kent Sandberg Karl-Johan Öberg