Årsmötesprotokoll 2008

Årsmöte 31/5 2008

Närvarande: Thomas Öberg, Karl-Johan Öberg, Lisa Wallström, Kent Sandberg, Åsa Jonsson, Britt-Marie Carlsson, Gunn Olsson, Ulf Olsson, Inger Andersson, Sturla Einarsson, Ben Schmitz, Kerstin Elofsson, Ivar Lönnberg (del av mötet), Torgny Ljungberg, Britt-Inger Ljungberg Willing och Karin Olsson.

1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
2. Kallelse till mötet godkändes av mötesdeltagarna.
3. Dagordningen godkändes.
4. Britt-Inger Ljungberg Willing valdes till ordförande för kvällens möte.
5. Karin Olsson valdes till sekreterare för kvällens möte.
6. Till justeringsmän valdes Inger Andersson och Ulf Olsson.
7. En tyst minut hölls för att hedra Anna Svensson som avlidit under året.
8. Föregående mötes protokoll lästes upp och lades till handlingarna efter kommentarerna att hörselslingan nu finns inköpt, intervjuer med föreningens ´gamla´ medlemmar är gjorda och att pingisen inte blev av.
9. Rapporter:
a) Kassarapport. Föreningen har gått med 6 828 kr i förlust detta räkenskapsår. Innestående bankmedel uppgår till 13 988,77 kr och föreningens fonder har inköpsvärde 25 000 kr. Lysföreningen som numera ingår i bygdegårdsföreningen har 13 285 kr. Nästa års budget innehåller en del investeringar ( färg, kaffebryggare t ex). Medlemsavgiften (250 kr/person, 500 kr/familj) bibehålles.
b) Revisorernas rapport. Revisionsberättelsen upplästes och mötet beviljade styrelsen, på revisorernas rekommendation, full ansvarsfrihet.
c) Hustomtarnas rapport. Några träd måste huggas ner, bl. a en björk hos Elofssons, vedboden bör delas upp i två delar ( det måste vara olika längd på vedträna beroende på om det ska eldas i bagarstugan eller i kaminen). Det återstår en del målningsarbeten, t ex bagarstugans fönster.
d) Nöjeskommitténs rapport. Många aktiviteter! Se bilaga! Det framfördes önskemål om att fler borde besöka de olika aktiviteter som anordnas.
10. Mötet beslutade ändra räkenskapsår, årsmötet kommer hädanefter att vara i början av året och halvårsmötet i början av hösten. Inger A föreslog att vi ska ha ett fast datum, t ex sista tisdag i januari för årsmötet. Mötesdeltagarna tyckte det var ett bra förslag.

11. Val.
a) till ordförande omvaldes Britt-Inger Ljungberg Willing (2 år)
b) till sekreterare omvaldes Karin Olsson (2 år)
c) till revisorer omvaldes Torgny Ljungberg och Sturla Einarsson(1år)
d) till revisorssuppleant omvaldes Christer Engman (1 år)
e) till nöjeskommittén invaldes Ingrid Rudh och Rosemarie Pihl (2 år)
f) till hustomte omvaldes Thomas Öberg ( 1 år)
g) till vice hustomte omvaldes Karl-Johan Öberg ( 1 år)
h) till valberedning omvaldes Kerstin Gernes och Ben Schmitz
12. Övriga frågor. Bygdegårdsföreningen har nu en egen hemsida htpp://sagtakten.googlepages.com
Mona K har lagt ner mycket tid på att få den färdig. Gå gärna in och besök den!
Föreningen har ett ganska stort bibliotek. Mona ska tillsammans med Ben gå igenom Maja Thulins kvarlämnade böcker och ställa in dem på Byggis.
Framtidsgruppen är bildad. Den består av Kent och Elsie Sandberg, Christer Engman, Ben Schmitz och medlemmar ur styrelsen.
Uthyrningsregler och ordningsregler finns nu hos Inger Andersson.
Vi är nu anslutna till Bygdegårdarnas riksförbund, regionstyrelsen har varit här och hälsat på och informerat Byggis styrelse.
Inger A undrade över den ´paraplyorganisation´ med byns olika
föreningar som tidigare diskuterats, Britt-Inger L W informerade om att det framkommit att den inte behövs.
Mulle ska startas här i byn. Eva Pihl är ledare. Om barnen smutsar ner på Byggis ansvarar ledaren för att det städas.
Karin O informerade om att den hög med gjutgrus som ligger på Byggis
gårdsplan ska användas till den planerade kryddgården.
13. Mötet avslutades.

Vid tangentbordet Justeras
Karin Olsson Inger Andersson Ulf Olsson

Bilaga
Aktiviteter vid Sågtäktens Bygdegård juni 2007-april 2008

2007

30 juni Sommarkväll Kapellet Bergön

23 september Surströmmingskväll

30 september Motionsbingo

6-7 oktober Akvarellkurs

6-7 oktober Tunnbrödsbakning

12 oktober Tunnbrödbakning

14 oktober Tunnbrödsbakning

19 oktober Tacosmiddag

21 oktober ”Tuttkudds”tillverkning

27-28 oktober Hantverksdagar + bakning av tunnbröd

15 november Sagostund för vuxna del 1

23 november Halvårsmöte

26 november Sagostund för vuxna del 2

2 december Adventscafé Nordanstigsmanskör

9 december Lucia

20 december Stilla Julekväll

2008

2 januari Julgröt med Julgransplundring

10 februari Semlor

19 februari Passionsandakt

27 februari Sagostund för vuxna

1 mars Bilder över Sågtäkten

12 mars Ströms Bruksorkester

21 mars Påsksupé

27 april Motionsbingo

/Nöjeskommittén
Sågtäktens Bygdegårdsförening

Halvårsmöte den 11 september 2008

Huvudpunkt på mötet var förslaget till ändrade stadgar. Anledningen till att stadgarna behöver ändras är att harmoniera dem med Bygdegårdarnas Riksförbunds normalstadgar. 17 medlemmar deltog vid mötet som godkände förslaget med ett tilllägg. För att vinna laga kraft skall förslaget också godkännas på ett ordinarie årsmöte. Datum för detta möte är den 7 februari 2009. Förslaget till nya stadgar finns att läsa under fliken Stadgar.